Transmisjonsteknologi   
 

Opp
Elektrisk
Fiberoptisk
Telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrisk

Elektrisk kommunikasjon

Fiberoptisk

Fiberoptisk kommunikasjon

Telefon

Telefonisk kommunikasjon

Introduksjon

 

OSI-modellen: 

Programvare som skal kommunisere med andre applikasjoner over et nettverk, må utføre en rekke operasjoner som for eksempel å opprette forbindelse, sende data, motta data og utføre rutiner for datasikkerhet. Disse operasjonene må skje etter bestemte og standardiserte regler slik at programvaren i begge endepunkter av forbindelsen tolker og behandler informasjonen på samme måte. Dette tilsvarer at to personer som skal kommunisere snakker samme språk.

Den såkalte OSI-modellen (Open System Interconnection) definerer en åpen standard som er delt opp i syv ulike lag, som hver håndterer forskjellige og avgrensede oppgaver med det å transportere data fra en bruker til en annen. Hvert lag kjenner bare de tilgrensende lag. Modellen er komplett, og omhandler alle nødvendige nettverksoperasjoner. At standarden er åpen, betyr at den ikke er knyttet opp mot en bestemt fabrikant som har eiendomsrett (da ville standarden vært proprietær), og at alle fritt kan bruke denne modellen.

Det øverste laget i OSI-modellen, lag 7, omhandler din applikasjon eller din programvare, og hvilket grensesnitt eller protokoll programmet ditt må følge for å kunne kommunisere med andre applikasjoner via et nettverk. 

Det laveste laget, lag 1,  omhandler det fysiske laget, og mediet som skal transportere informasjonen eller databitene, dvs for eksempel kabler og koplinger.

Du finner en god beskrivelse av OSI-modellen skrevet av Kjell Korsnes her ved Høgskolen i Ålesund.

Denne presentasjonen tar for seg deler av det fysiske laget, og hvordan informasjon kan transporteres i et fysisk medium. Mottakeren skal være sikret at et bit som sendes som"1" også mottas som "1". Det fysiske laget spesifiserer alt som har med hardware å gjøre, som for eksempel kabler, modem, elektriske størrelser, frekvens og tidsforsinkelser, signaltilstand for "1 og "0", og om informasjon kan sendes i begge retninger samtidig eller en retning om gangen.

 

 

PC - intern kommunikasjon: 

 • En PC (datamaskin) er satt sammen av komponenter som kommuniserer ved hjelp av binære informasjonspulser eller bit, som kan anta verdien 1 eller 0. Data er sammensatt av bit i ulike mønstre av 0 og 1 som sendes mellom de ulike kretsene, for eksempel mellom prosessor (CPU) og memory (RAM).Buss:

 • Komponentene er elektrisk forbundet med hverandre, enten ved hjelp av ledningsbaner på kretskortene, eller ledninger mellom kretskortene.
  En samling elektriske forbindelser som har samme funksjon, kalles en buss.
  En databuss har da som funksjon å transportere binære data mellom enheter i datamaskinen.
 • En buss som frakter data er vanligvis to-veis, det vil si at data kan flyte i begge retninger, men bare en retning om gangen, ellers vil det oppstå mulighet for kollisjon.


Parallelle og serielle busser: 

 • En parallell buss betjener data på parallell form, dvs. hvert enkelt bit i f.eks. et 32-bits dataord har sin egen elektriske leder. Et 32-bits dataord kan flyttes ved hjelp av en enkelt klokkepuls på en parallell buss.
 • På en seriell buss blir data sendt som en og en bit i rekkefølge. Et 32-bits dataord trenger her 32 puls-lengder for å flytte seg over seriebussen.
 • En parallell buss kan således flytte data betydelig mer effektivt enn en seriell buss, men ulempen er at kabling, plugger og grensesnitt blir mer komplisert, og dermed øker kostnadene. For å flytte data over lange avstander benyttes derfor seriell overføring.Parallell Buss

Seriell Buss

 


Buss-hastighet: 

 • Hvor hurtig en PC opererer er avhengig av hvor mange bit, eller hvor stor datamengde, den kan behandle i løpet av en tidsenhet. Bussen vil være en flaskehals som begrenser hastigheten. Det gjelder at hastigheten er så stor som mulig. En buss-hastighet på 100 MHz (millioner Hz eller svingninger pr sekund) vil si at hver enkelt leder i bussen klarer å overføre 100 millioner pulser eller bit pr sekund.


Seriell overføring av data: 

Når data skal sendes over en seriell buss skal dette som regel gjøres begge veier, dvs. fra sender til mottaker, som så sender data tilbake. Trafikken på serie-bussen går derfor begge veier. Det er tre måter å implementere en serieforbindelse for å håndtere dette:

 • Simplex vil si at seriebussen har envegskjørte ledere. Data går bare en veg fra en sender til en mottaker.For å kunne sende data i begge retninger brukes to standarder:
 • Halv duplex vil si at data kan sendes i begge retninger, men ikke samtidig
 • Full duplex vil si at data kan sendes i begge retninger samtidig

 

 

Analogt kan en si at: 
 • Radioen er envegs kommunikasjon, det vil si simplex informasjonsoverføring
 • HF-radioen der bare en kan snakke samtidig, tilsvarer halv duplex informasjonsoverføring
 • Telefonen der begge kan snakke samtidig tilsvarer full duplex informasjonsoverføring

 

 
   
 

Startside ] Opp ] Elektrisk ] Fiberoptisk ] Telefon ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter