Munnspill kurs   
 

Opp
Munnspillkurs (eng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNNSPILLKURS

Utarbeidet av Norsk Munnspillforum, februar 2000

1. INNLEDNING
Norsk Munnspillforum (NMf) har som målsetting å stimulere til økt interesse for munnspillet. Instrumentet har vært i de flestes hender en eller annen gang, men de færreste har fått muligheten til å få undervisning på munnspill. Derfor ble Norsk Munnspillforum stiftet i 1987. Siden den gang er det blitt avviklet seminar hvert år, på forskjellige steder i landet. NMf har valgt å fokusere sin undervisning på det kromatiske munnspillet, da dette munnspillet er et soloinstrument som kan sidestilles med de fleste andre instrumenter.

Interessen for munnspillet er svært stor over hele landet. Det er svært gledelig å se at interessen for egenaktivitet fortsatt finnes i dagens overflod av medietilbud. På de steder vi har arrangert seminarer kommer både gamle og unge. De kommer med et ønske om å få hjelp til å komme igang slik at de kan komme seg videre med sin hobby. Svært mange trenger veiledning og råd angående innkjøp av instrument. Munnspillet er et mangfoldig instrument, og det finnes svært mange typer og utgaver.

På grunn av få lærerkrefter på instrumentet er tilbudet i den kommunale musikkskolen nesten lik null. Vi føler derfor at vårt arbeid med å tilrettelegge for kurs på dette instrumentet er spesielt viktig.

Munnspillet er et enkelt instrument å tilnærme seg. Det stiller ikke spesielt store krav til motoriske ferdigheter eller god fysikk. Det passer derfor like godt for utøvere i alle aldre. NMf har medlemmer fra 16 til 70 år. Aktivitet på tvers av generasjoner er relativt sjelden i vårt samfunn, og har store sosiale verdier.

Det er viktig at kursene kan rettes inn mot deltagerenes ståsted. Noen har vært heldige og har fått undervisning, andre står på bar bakke. Dette krever at kurslederene må kunne tilrettelegge undervisningen etter nivå og repertoarinteresse hos deltagerene. Vi har de siste årene satt sammen kammermusikkgrupper (trio, kvartett) der viderekommende deltagere har fått fine utfordringer. Kurslederene har arrangert og tilrettelagt repertoar for disse.

Vi ønsker å kunne formidle VO-midler til flere munnspillkurs over hele landet. Noen av våre mest iherdige seminardeltagere er godt kvalifiserte instruktører til slike kurs. Vi stiller selvsagt krav til hva kursene skal inneholde. De kursene vi formidler støtte til skal ha et innhold som tilfredstiller krav jfr. denne emneplanen.

2. MÅLGRUPPE
Målgruppa er alle som ønsker å lære å spille munnspill.
Vi anbefaler at de yngste har begynt i skolen.

3. MÅL
Vi vil at alle som ønsker det skal få mulighet til å lære å spille munnspill. Lære seg generell kunnskap om musikk.Tilegne seg spilleteknikk og notekunnskap slik at de kan få glede av å utøve musikk på munnspill, både solistisk og i samspill med andre.

4. INNHOLD
A. Instrumentet:

 • Bli kjent med munnspillet
 • Faguttrykk
 • Munnspillets anatomi, navn på deler
 • Vedlikehold, stemming, typer munnspill

B.Teknikker:

 • Hvordan holde instrumentet/ Sittestilling/ståstilling
 • Blåse/spilleteknikk/ Pust/ Vibrato

C. Notelære

 • Notesystemet
 • Takt og Rytme
 • Tonearter

D. Gehør

 • Lære å spille melodier etter gehør
 • Lære melodier utenatt

E. Sceneopptreden

 • Formidling/ Tolkning
 • Foredrag/ Frasering

F. Øvingsteknikker

 • Øvingsplan/ Effektivisering av øving
 • Oppvarming før spilling/ Avspenningsøvelser.

5. ARBEIDSMÅTER
Deltakerene arbeider både i store og små grupper. Gruppen bør ikke være større enn 10 personer pr. lærer. For store grupper gir liten mulighet for individuell veiledning. Munnspillets egenart gjør at det er vanskelig for læreren å observere små spilletekniske feil, f.eks. tungeteknikk, så derfor er muligheten for individuell undervisning spesielt viktig.

Et kurs bør ha en varighet på 15-20 timer. Organisert som et seminar over noen dager eller spredt over noen uker med 2-3 timers økter.

Munnspillet er et solistisk instrument, og det bør legges opp til at alle deltakerene kan spille en liten melodi for resten av gruppa i løpet av kurset. Gi deltakerene tid. Ingen må presses til å spille, men det kan være en målsetting for kurset at avslutningen på kurset er en konsert. Formen på konserten kan deltakerene selv være med på å bestemme. Dette kan være en god motivasjonsfaktor som kan virke positivt inn på resultatet av kurset. Dette er spesielt viktig hvis kurset går over lang tid.

En bør selvsagt fokusere på at kurset bør gi resultater, men det er minst like viktig å fokusere på at det å lære seg å spille et instrument tar tid, ellers vil mange ivrige kursdeltakere fort møte veggen. En må ikke gi deltakerene mer hjemmearbeid mellom møtene enn det man kan forvente blir gjort.

Notelære er et stort og omfattende emne. Her bør det brukes skjønn ang. hvor mye notelære en bør legge opp til i løpet av kurset. Bli kjent med deltakerene, og finn ut hva de ønsker seg av kurset.

Gehørspill bør være en naturlig del av et kurs for munnspillere. På grunn av manglende lærerkrefter på instrumentet er mange av deltakerene sjøl-lærte. De har ofte spilt i mange år uten å kunne noter. En bør derfor legge spesielt vekt på verdien av å kunne tilegne seg musikk uten noter.

Men når dette er nevnt er det også viktig å fokusere på hvilket utmerket hjelpemiddel notekunnskap er. Man kommer ikke langt innen den klassiske munnspillgenren uten å kunne tilegne seg musikk gjennom notebildet. I samspillsammenhenger er notekunnskap også svært viktig. Det finnes en del musikk arrangert for duoer, trioer, kvartetter og større ensembler, og det å arbeide med samspill er svært motiverende for deltakerene. Motiverende både for interessen for å lære noter, og for å bli bedre på instrumentet.

6. LITTERATUR
Det finnes få gode lærebøker som er utviklet for denne typen kurs. Sigmund Groven har oversatt et kurshefte som Tommy Reilly har utviklet. Dette kurset er tenkt som et sjølstudiumshefte, men vi vil også anbefale det til bruk i kurssammenheng. Heftet bør supleres med kjente melodier i forskjellige sjangere, for melodiene i heftet er stort sett tenkt som øvelser. Heftet inneholder også en innføring i elementær notelære. Heftet heter: Tommy Reilly Munnspillkurs.

Ellers kan nevnes:

 • Tommy Reilly: Øvelser og etyder
 • Tommy Reilly: Play like the stars

Noen av disse utgivelsene er gamle og kan være vanskelige å få tak i. Her kan Norsk Munnspillforum være behjelpelige.

7. EVALUERING
Sett av siste time til evaluering av kurset.
Det som bør evalueres er:

 • Kurslokale
 • Kursets innhold
 • Lærerens arbeidsmåter
 • Repertoar
 • Tidsbruk
 • Har deltakerene lært det som emneplanen krever?
 • Har kurset svart til forventningene?
 • Andre ting som kommer opp

Startside ] Opp ] Munnspillkurs (eng) ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter